اقتصاد نیوز :امروز نمادهای «فارس»، «پارسان» و «شپنا» بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند.

اقتصاد نیوز :امروز نمادهای «فارس»، «پارسان» و «شپنا» بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند.