محسن هاشمی با اشاره به اینکه انفعال و تحریم انتخابات سبب شنیده شدن صدای افراطیون می‌شود نسبت به لزوم حضور زنان در لایه‌های مختلف مدیریتی شهرداری تاکید کرد….

محسن هاشمی با اشاره به اینکه انفعال و تحریم انتخابات سبب شنیده شدن صدای افراطیون می‌شود نسبت به لزوم حضور زنان در لایه‌های مختلف مدیریتی شهرداری تاکید کرد.