ایسنا/زنجان یک نویسنده و پژوهشگر گفت: به راستی کسی نمی تواند بگوید که سهروردی کیست، یا چیست و عجیب ترین شخصیتی که ما در تاریخ فکری و عقلی ایران داشتیم، شیخ اشراق است….

ایسنا/زنجان یک نویسنده و پژوهشگر گفت: به راستی کسی نمی تواند بگوید که سهروردی کیست، یا چیست و عجیب ترین شخصیتی که ما در تاریخ فکری و عقلی ایران داشتیم، شیخ اشراق است.