مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: ساکت الهامی مربی خوبی است و از زمان آمدن او تیم ما نتایج بهتری گرفته است.

مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: ساکت الهامی مربی خوبی است و از زمان آمدن او تیم ما نتایج بهتری گرفته است.