بیشترین بازدهی در معاملات امروز بورس را قزوین با 5 درصد داشت. همچنین آپ با 4.99 درصد دیگر نمادی بود که بیشترین بازدهی را به ثبت رساند.

بیشترین بازدهی در معاملات امروز بورس را قزوین با 5 درصد داشت. همچنین آپ با 4.99 درصد دیگر نمادی بود که بیشترین بازدهی را به ثبت رساند.