ارزش سهام عدالت در مقایسه با دیروز، ۰.۲ درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت در مقایسه با دیروز، ۰.۲ درصد افزایش یافت.