یک کارشناس اقتصادی، با توجه به روند معاملات امروز بورس، چشم‌اندازی از صنایع مختلف بازار ارائه کرده و به تحلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه پرداخت….

یک کارشناس اقتصادی، با توجه به روند معاملات امروز بورس، چشم‌اندازی از صنایع مختلف بازار ارائه کرده و به تحلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه پرداخت.