سنگ قبور شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) رونمایی شد.

سنگ قبور شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) رونمایی شد.