"قرار بود ریگان – رئیس جمهور امریکا – بعد از سفر من برود و از پاکستان بازدید کند، دیگر نرفت! دیدند آبروریزی است"

"قرار بود ریگان - رئیس جمهور امریکا - بعد از سفر من برود و از پاکستان بازدید کند، دیگر نرفت! دیدند آبروریزی است"