هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات با صدور اطلاعیه اعلام کرد:مردم امید واهی دشمنان را تبدیل به یاس کردند

هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات با صدور اطلاعیه اعلام کرد:مردم امید واهی دشمنان را تبدیل به یاس کردند