بی بی سی فارسی در ادامه حمایت از گروه های تروریستی، این بار تیریبون خود را برای تطهیر اقدامات جنایت‌کارانه «جمشید شارمهد»، رییس گروهک تروریستی تندر در اختیار دختر وی قرار داد….

بی بی سی فارسی در ادامه حمایت از گروه های تروریستی، این بار تیریبون خود را برای تطهیر اقدامات جنایت‌کارانه «جمشید شارمهد»، رییس گروهک تروریستی تندر در اختیار دختر وی قرار داد.