مربی سنگال بدون بازیکنانش در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی با اکوادور حاضر شد و به این دلیل با مجازات روبرو خواهد شد.

مربی سنگال بدون بازیکنانش در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی با اکوادور حاضر شد و به این دلیل با مجازات روبرو خواهد شد.