انجام سنت‌های نوروز در هر قومی با گویش متفاوت یکی از جذاب‌ترین اتفاق‌های آخر سال است. گرچه به مرور، تعدادی از این آیین‌ها مثل حاجی فیروز، چیدن سفره هفت‌سین و پخت شیرینی‌ محلی در بیشتر شهرها و محله‌ها یکسانند اما هستند کسانی که هنوز سال را با آیین‌ پدرا…

انجام سنت‌های نوروز در هر قومی با گویش متفاوت یکی از جذاب‌ترین اتفاق‌های آخر سال است. گرچه به مرور، تعدادی از این آیین‌ها مثل حاجی فیروز، چیدن سفره هفت‌سین و پخت شیرینی‌ محلی در بیشتر شهرها و محله‌ها یکسانند اما هستند کسانی که هنوز سال را با آیین‌ پدران و مادران خود نو می‌کنند.