یک سناتور آلمانی، دولت آمریکا را به دلیل تصاحب گانگستری صد‌ها هزار ماسک سفارش پلیس برلین به استفاده از «متد‌های غرب وحشی» متهم کرد و آن را دزدی مدرن خواند….

یک سناتور آلمانی، دولت آمریکا را به دلیل تصاحب گانگستری صد‌ها هزار ماسک سفارش پلیس برلین به استفاده از «متد‌های غرب وحشی» متهم کرد و آن را دزدی مدرن خواند.