نزدیک به ۷۰ گونه مار در سراسر ایران وجود دارد و بسیاری از آنها بسیار سمی هستند. این باعث می شود مارها به یکی از خطرناک ترین حیوانات کشور تبدیل شوند. …

نزدیک به ۷۰ گونه مار در سراسر ایران وجود دارد و بسیاری از آنها بسیار سمی هستند. این باعث می شود مارها به یکی از خطرناک ترین حیوانات کشور تبدیل شوند.