تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت قبل، اقتصاد بیمار را روی دست دولت جدید گذاشت و رفت،اظهار داشت: جداسازی مسیر اقتصاد کشور از مذاکرات اقدام خوبی برای بازسازی این اقتصاد بیمار است….

تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت قبل، اقتصاد بیمار را روی دست دولت جدید گذاشت و رفت،اظهار داشت: جداسازی مسیر اقتصاد کشور از مذاکرات اقدام خوبی برای بازسازی این اقتصاد بیمار است.