وزیر ورزش و جوانان گفت: خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس با شهامت، به دور از انتقاد‌های خرده بینانه و بر اساس اصول حاکم بر خصوصی‌سازی در حال انجام است….

وزیر ورزش و جوانان گفت: خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس با شهامت، به دور از انتقاد‌های خرده بینانه و بر اساس اصول حاکم بر خصوصی‌سازی در حال انجام است.