علی جهان آرا گفت: سلبریتی ها باید بدانند که هویت فرهنگی، هنری، ورزشی و … را از نظام و ملت ایران گرفته اند و باید با مردم همراه شوند.

علی جهان آرا گفت: سلبریتی ها باید بدانند که هویت فرهنگی، هنری، ورزشی و … را از نظام و ملت ایران گرفته اند و باید با مردم همراه شوند.