آنجلینا جولی که تاکنون در هیچ شبکه اجتماعی فضای مجازی عضویت رسمی نداشت برای حمایت از مردم افغانستان به اینستاگرام پیوست.

آنجلینا جولی که تاکنون در هیچ شبکه اجتماعی فضای مجازی عضویت رسمی نداشت برای حمایت از مردم افغانستان به اینستاگرام پیوست.