محمدمهدی سیدناصری، مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان، در قالب یادداشتی به بررسی سلبریتی‌های فضای مجازی و نقش هویت‌سازی آنان برای کودکان نسل آلفا پرداخته است….

محمدمهدی سیدناصری، مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان، در قالب یادداشتی به بررسی سلبریتی‌های فضای مجازی و نقش هویت‌سازی آنان برای کودکان نسل آلفا پرداخته است.