پرسپولیس کم مشکل داشت که دور برگشت را هم با شکست آغاز کرد تا تمام قد به دنیای حواشی سلام کند!

پرسپولیس کم مشکل داشت که دور برگشت را هم با شکست آغاز کرد تا تمام قد به دنیای حواشی سلام کند!