سرود «سلام فرمانده» در 3 بخش بهترین سرود، بهترین تکخوان بزرگسال و به یاد ماندنی ترین گوشواره حائز بیشترین جوایز در بین سرودهای سال گذشته به انتخاب نوجوانان شد….

سرود «سلام فرمانده» در 3 بخش بهترین سرود، بهترین تکخوان بزرگسال و به یاد ماندنی ترین گوشواره حائز بیشترین جوایز در بین سرودهای سال گذشته به انتخاب نوجوانان شد.