یک پایگاه آمریکایی مدعی شد ناوگان چشمگیر و خطرناکی از پهپادها به زودی به دست ارتش روسیه می رسد. آیا این اتفاق، صحنه جنگ را برای مسکو تغییر خواهد داد؟…

یک پایگاه آمریکایی مدعی شد ناوگان چشمگیر و خطرناکی از پهپادها به زودی به دست ارتش روسیه می رسد. آیا این اتفاق، صحنه جنگ را برای مسکو تغییر خواهد داد؟