در شهرستان بختگان سقوط مردی ۴۰ ساله از ارتفاع در کوهستان حادثه آفرید.

در شهرستان بختگان سقوط مردی ۴۰ ساله از ارتفاع در کوهستان حادثه آفرید.