یخچال توایتز با وسعت ۱۲۰ کیلومتر، تقریبا به اندازه فلوریدا است و اگر کل آن به اقیانوس بیفتد، سطح آب دریا را ۶۵ سانتی‌متر افزایش خواهد داد. درحال‌حاضر، ذوب شدن یخچال مذکور مسئول حدود ۴ درصد از افزایش جهانی سطح آب دریا‌ها است….

یخچال توایتز با وسعت ۱۲۰ کیلومتر، تقریبا به اندازه فلوریدا است و اگر کل آن به اقیانوس بیفتد، سطح آب دریا را ۶۵ سانتی‌متر افزایش خواهد داد. درحال‌حاضر، ذوب شدن یخچال مذکور مسئول حدود ۴ درصد از افزایش جهانی سطح آب دریا‌ها است.