دختر اسکیت‌باز حین انجام حرکات نمایشی در سالن بازی چندین بار زمین خورد اما از تمرین دست نکشید و ادامه داد.

دختر اسکیت‌باز حین انجام حرکات نمایشی در سالن بازی چندین بار زمین خورد اما از تمرین دست نکشید و ادامه داد.