سقف اجاره‌بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد.

سقف اجاره‌بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد.