کرامت عزیز زاده عضو فعال فدراسیون دوچرخه سواری،حامی سفیران محیط زیست سالم وجهانگرد به شهر اندیشه آمد.

کرامت عزیز زاده عضو فعال فدراسیون دوچرخه سواری،حامی سفیران محیط زیست سالم وجهانگرد به شهر اندیشه آمد.