سفیر ایران در لندن یادآور شد که موشک های ایران طراحی شده‌اند که از خاک ایران دفاع کنند و پاسخ کوبنده ای به متجاوزان بدهند.

سفیر ایران در لندن یادآور شد که موشک های ایران طراحی شده‌اند که از خاک ایران دفاع کنند و پاسخ کوبنده ای به متجاوزان بدهند.