سفیر ایران در روسیه با اشاره به سطح بالای همکاری میان ایران و روسیه در زمینه نظامی و امنیتی، سطح همکاری در زمینه اقتصادی و فرهنگی را میان دو کشور بسیار پایینن توصیف کرد….

سفیر ایران در روسیه با اشاره به سطح بالای همکاری میان ایران و روسیه در زمینه نظامی و امنیتی، سطح همکاری در زمینه اقتصادی و فرهنگی را میان دو کشور بسیار پایینن توصیف کرد.