در اظهاراتی بی‌سابقه از یک مقام آمریکایی، سفیر واشنگتن در سرزمین‌های…

در اظهاراتی بی‌سابقه از یک مقام آمریکایی، سفیر واشنگتن در سرزمین‌های…