تهران – ایرنا – سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو تحریم های یکجانبه جنایت علیه بشریت را توصیف کرد و گفت: رویکرد انفعالی اروپا در برابر تحریم های ثانویه مردود است….

تهران – ایرنا – سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو تحریم های یکجانبه جنایت علیه بشریت را توصیف کرد و گفت: رویکرد انفعالی اروپا در برابر تحریم های ثانویه مردود است.