روز سه‌شنبه نمایندگان دولت لندن در یک سفر ناگهانی به کابل با مقامات ارشد گروه طالبان دیدار کردند.

روز سه‌شنبه نمایندگان دولت لندن در یک سفر ناگهانی به کابل با مقامات ارشد گروه طالبان دیدار کردند.