نخست وزیر رژیم صهیونیستی با میانجیگر آمریکا در خصوص مذاکرات با لبنان جهت ترسیم مرزهای دریایی اراضی اشغالی و لبنان دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با میانجیگر آمریکا در خصوص مذاکرات با لبنان جهت ترسیم مرزهای دریایی اراضی اشغالی و لبنان دیدار و گفتگو کرد.