​اقتصادنیوز: رئیس جمهور روسیه هفته آینده به دوشنبه و عشق آباد سفر خواهد کرد.

​اقتصادنیوز: رئیس جمهور روسیه هفته آینده به دوشنبه و عشق آباد سفر خواهد کرد.