دفتر نخست‌وزیری عراق، سازمان گردشگری را تنها مرجع قانونی برای ورود و خروج زائران و گردشگران به این کشور اعلام و تاکید کرد که فقط شرکت‌های گردشگری مجاز و مورد تایید این سازمان می‌توانند برای ورود و خروج گروه‌های گردشگری و زیارتی اقدام کنند….

دفتر نخست‌وزیری عراق، سازمان گردشگری را تنها مرجع قانونی برای ورود و خروج زائران و گردشگران به این کشور اعلام و تاکید کرد که فقط شرکت‌های گردشگری مجاز و مورد تایید این سازمان می‌توانند برای ورود و خروج گروه‌های گردشگری و زیارتی اقدام کنند.