هرتسوگ پیش از ترک تل ِآویو گفت به نمایندگی از اسرائیل چند ساعتی به امارات می روم تا به دوستم شیخ محمد بن زاید رییس جدید امارات، خانواده وی وفات شیخ خلیفه بن زاید رهبر فقید این کشور را تسلیت بگویم….

هرتسوگ پیش از ترک تل ِآویو گفت به نمایندگی از اسرائیل چند ساعتی به امارات می روم تا به دوستم شیخ محمد بن زاید رییس جدید امارات، خانواده وی وفات شیخ خلیفه بن زاید رهبر فقید این کشور را تسلیت بگویم.