این ممنوعیت شامل سفر با وسایل نقلیه عمومی و تورهای گردشگری نمی‌شود.

این ممنوعیت شامل سفر با وسایل نقلیه عمومی و تورهای گردشگری نمی‌شود.