اسپوتنیک اعلام کرد که فرمانده جبهه پنجشیر به ایران سفر کرده است.

اسپوتنیک اعلام کرد که فرمانده جبهه پنجشیر به ایران سفر کرده است.