عکسی که سفارت روسیه در تهران از دیدار سفیر این کشور و سفیر بریتانیا منتشر کرده با واکنش های گسترده ای روبرو شده و مقام های ارشد ایران نیز این اقدام را محکوم کردند.

عکسی که سفارت روسیه در تهران از دیدار سفیر این کشور و سفیر بریتانیا منتشر کرده با واکنش های گسترده ای روبرو شده و مقام های ارشد ایران نیز این اقدام را محکوم کردند.