سفته بازی به عملی فرصت طلبانه و منفی اطلاق می‌شود که از خرید فروش ارز و اوراق بهادار به دلیل نوسانات تورمی اطلاق می‌شود.

سفته بازی به عملی فرصت طلبانه و منفی اطلاق می‌شود که از خرید فروش ارز و اوراق بهادار به دلیل نوسانات تورمی اطلاق می‌شود.