رئیس مجلس بحرین قصد دارد در فرصتی مناسب به ایران سفر کند. 

رئیس مجلس بحرین قصد دارد در فرصتی مناسب به ایران سفر کند.