سعید محمد گفت: اکنون کشور با تحریم های ظالمانه مواجه شده و دشمن در صدد جلوگیری از توسعه اقتصادی کشور ماست.

سعید محمد گفت: اکنون کشور با تحریم های ظالمانه مواجه شده و دشمن در صدد جلوگیری از توسعه اقتصادی کشور ماست.