سعید محمد گفت: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اما هنوز چهره آبادان و خرمشهر چهره جنگی است من امروز بازدیدی از کوچه پس کوچه های منطقه داشتم و مشکلات مردم را از نزدیک دیدم و خودم از این وضعیت آن هم با گذشت سالها از پایان جنگ خجالت کشیدم….

سعید محمد گفت: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اما هنوز چهره آبادان و خرمشهر چهره جنگی است من امروز بازدیدی از کوچه پس کوچه های منطقه داشتم و مشکلات مردم را از نزدیک دیدم و خودم از این وضعیت آن هم با گذشت سالها از پایان جنگ خجالت کشیدم.