حوادث رکنا: دو مامور امنیتی، جان یک شهروند هندی را که روی سکوی قطار افتاده بود، نجات دادند.

حوادث رکنا: دو مامور امنیتی، جان یک شهروند هندی را که روی سکوی قطار افتاده بود، نجات دادند.