وزیر دفاع فدراسیون روسیه در صدر هیات بلندپایه نظامی به ایران آمد.

وزیر دفاع فدراسیون روسیه در صدر هیات بلندپایه نظامی به ایران آمد.