ابتلا به یک کرونای ساده با میانگین سه روز بستری در یک بیمارستان خصوصی حدود ۷۰ میلیون تومان برای بیمار آب می‌خورد. ظاهرا هیچ نظارتی بر این نرخ‌ها انجام نمی‌شود و هر بیمارستان ساز خود را می‌زند….

ابتلا به یک کرونای ساده با میانگین سه روز بستری در یک بیمارستان خصوصی حدود ۷۰ میلیون تومان برای بیمار آب می‌خورد. ظاهرا هیچ نظارتی بر این نرخ‌ها انجام نمی‌شود و هر بیمارستان ساز خود را می‌زند.