سید مجید صدری به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.

سید مجید صدری به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.