طی حکمی محمدعلی سادات منصوری و محسن سمیع‌زاده به عنوان سرپرست نایب رییسی و دبیری فدراسیون شطرنج انتخاب شدند.

طی حکمی محمدعلی سادات منصوری و محسن سمیع‌زاده به عنوان سرپرست نایب رییسی و دبیری فدراسیون شطرنج انتخاب شدند.