سرپرست جدید معاونت حقوقی باشگاه استقلال منصوب شد.

سرپرست جدید معاونت حقوقی باشگاه استقلال منصوب شد.